• Máy Chần Củ Quả

    Máy Chần Củ Quả


Đặc Điểm

Chần các sản phẩm dứa, sơ ri, dừa nạo trước khi chế biến. Chần rã đông các sản phẩm đông lạnh