• Khay Nhôm Loại 3 Kg

    Khay Nhôm Loại 3 Kg

  • Khay Nhôm Loại 5 Kg

    Khay Nhôm Loại 5 Kg


Đặc Điểm

Sản xuất các loại khay nhôm thông dụng cho việc đông lạnh gồm 0,7 kg, 2 kg, 3kg và 5kg.